Zakres usług

PRAWO KARNE I KARNOSKARBOWE:

 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, powództw adhezyjnych, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania
 • obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sprawy o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie
 • sprawy o ułaskawienie
 • sprawy o wydanie wyroku łącznego

PRAWO KARNE WYKONAWCZE:

 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o rozłożenie grzywny na raty, odroczenie lub umorzenie zapłaty należności
 • sprawy o dozór elektroniczny

PRAWA WYKROCZEŃ:

 • obrona w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych wykroczeniem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego

PRAWO CYWILNE (RZECZOWE, ZOBOWIĄZANIOWE ORAZ SPADKOWE)

 • sporządzanie umów, pozwów, wniosków, apelacji, skarg kasacyjnych, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania
 • reprezentacja w postępowaniu I instancyjnym, odwoławczym, zabezpieczającym oraz egzekucyjnym
 • sprawy o ochronę prawa własności i ochronę posiadania
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy dotyczące służebności
 • sprawy dotyczące innych ograniczonych praw rzeczowych
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowania (błąd w sztuce lekarskiej, wypadki komunikacyjne, etc.)
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek

PRAWO RODZINNE:

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o przysposobienie

PRAWO PRACY:

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy dotyczące niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy związane z wynagrodzeniem za pracę
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy

PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • sporządzanie odwołań i skarg od decyzji administracyjnych
 • reprezentacja w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi